Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2014

1288 50ea 390
Reposted fromneverragain neverragain viaIllara Illara
1630 1e68 390
Reposted fromShini Shini viaIllara Illara
7346 61da 390
Reposted fromShini Shini viaIllara Illara
“ Zawsze pragnąłem znalezienia kogoś, kto będzie ze mną, bez względu na to, jak trudno jest ze mną być. Zawsze. ” 


— a jest bardzo trudno
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaIllara Illara
0621 e740 390
Reposted fromimmortal-a immortal-a viaIllara Illara
5395 9ac0 390
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33 viaIllara Illara
Musi pani trochę zobojętnieć, uzbroić się psychicznie przeciwko zbyt silnym uczuciom.
— Mury się burzą, nie jest dobrze.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
9383 4f25 390
Reposted fromreckon reckon viaMrsDarkness MrsDarkness
5825 4855 390
Reposted fromShini Shini viaMrsDarkness MrsDarkness

November 28 2013


Ludzie najbardziej nawet nieszczęśliwi nie wierzą nigdy w
c a ł k o w i t o ś ć swego nieszczęścia, potrzebna im jest maleńka szpareczka, dzięki której mogą oddychać; tak samo jak chyba z samotnymi; zawsze mamy maleńkie okienko, przez które kogoś wyglądamy.

— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
1927 3724 390

Świat dziś pode mną powoli traci barwy.

Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl